Meløy FrP har fremmet en interpellasjon til Meløy kommunestyre i dagens møte, her representert med Grethe Andersen. Foto: arkiv Foto: arkiv

Interpellasjon til dagens kommunestyremøte i Meløy: Meløy FrP vil sikre og gi muligheter for et godt lokalt næringsliv!

Skrevet av Pressemelding fra Meløt FrP
06.05.2021 06:53 - OPPDATERT 06.05.2021 16:17

INTERPELLASJON:: Det har vært flere artikler i media den senere tid om tomme butikk lokaler på Ørnes. Samtidig ser vi at folketallet i vår kommune går ned, det fødes færre barn og befolkningen blir eldre. For å skape et samfunn der man tiltrekker seg unge mennesker, må vi sikre lokalt næringsliv og mulighet for aktørene til å utvikle seg og i neste omgang skape arbeidsplasser. Det er de private bedriftene som bidrar med skatteinngang til kommunen.

Meløy FrP mener det er god lokal samfunnsutvikling å handle lokalt. Lov om offentlige anskaffelser gir kommunen stort handlingsrom til å legge opp anbudskonkurranser slik at lokale bedrifter får mulighet til å delta. Flere kommuner har gode erfaringer med å utnytte dette handlingsrommet for å eksempelvis handle inn til kommunens skoler og barnehager.

Lokal handel styrker det lokale næringslivet og skaper lokale arbeidsplasser. Det kan gi positive effekter for kommunen sine inntekter. På toppen av dette kan kommunen som innkjøper redusere miljøpåvirkningene, blant annet ved å unngå dobbel transport til en krets der en kommunal institusjon trenger varer.

Kommunen kan støtte opp om lokale butikker ved å handle lokalt. Salg av dagligvarer til skole, barnehage, SFO eller omsorgsboliger kan utgjøre mellom 5 og 10 prosent av årsomsetningen for en nærbutikk. Derfor kan det bli dramatisk for en marginal nærbutikk hvis omsetningen blir redusert med 200.-400.000 kr fordi kommunen legger om innkjøpspolitikken. Resultatet kan i verste fall bli at butikken må stenge dørene, med de negative konsekvenser det får for lokalsamfunnet. Dette er etter vår mening en del av årsaken til mange tomme butikklokaler på Ørnes.

Regjeringen la i 2019 fram en stortingsmelding om offentlige innkjøp: Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser. Hovedtema for meldingen er hvordan det offentlige kan få bedre pris og bedre kvalitet på innkjøpene. Men det blir også pekt på at offentlige innkjøp kan brukes som virkemiddel til å nå andre viktige samfunnsmål.

Lov om offentlige anskaffelser stiller i dag krav om at offentlige innkjøp skal oppfylle flere politiske mål. Innkjøpspolitikken skal være et virkemiddel til å stille miljøkrav, fremme menneskeretter, motarbeide arbeidslivskriminalitet, sikre tilfredsstillende lønns- og arbeidsvilkår og skaffe flere lærlingplasser. Regelverket gir innkjøper handlingsrom til å trekke inn også andre samfunnshensyn.

Det kan være fornuftig å dele opp store anbud i delkontrakter (spesielt bygg- og anleggskontrakter), slik at mindre og lokale bedrifter får mulighet til å delta.

85 prosent av norske kommuner deltar i ett eller flere innkjøpssamarbeid. Det er forståelig at kommunene ønsker å samarbeide for å styrke kompetansen og spare penger. Samtidig vil store innkjøp ofte favorisere store leverandører som kan levere til et stort geografisk område. Resultatet kan bli nedbygging av lokalt næringsliv. Da er innkjøpspolitikken i direkte konflikt med kommunens rolle som samfunnsutvikler.

I Meløy har vi avtale med SIIS (samordna innkjøp i Salten) Samordna innkjøp i Salten ble etablert i 2008 med Bodø kommune som vertskommune.  Innkjøpssamarbeidet teller nå 21 kommuner. Pr i dag 6 ansatte i Bodø kommune, alle er bosatt og skatter til Bodø kommune.

[annonse]
Målet den gang SIIS ble startet var å utvikle og implementere e-handels løsning innen 2011 i tråd med regjeringens mål St. melding 36 om e-handel. Inkludere og utvikle elektroniske løsninger som KGV-verktøy (konkurransegjennomføring) avvikshåndtering og leverandørutvikling.

Planen for SIIS var å etablere lokal leverandørdatabase for å sikre konkurransemuligheter for lokalt næringsliv. Det er heller ikke enkelt for lokale små bedrifter å nå opp i konkurranse med store Norske kjeder når det lyses ut i Bodø.  Kravene som stilles for å være prekvalifisert er så strenge og krevende at lokale bedrifter ikke strekker til.

Slik fungerer det ikke i dag etter vår oppfatning.

Politikere i Meløy kommune må tenke nøye gjennom fordeler og ulemper ved omfattende innkjøpssamarbeid og se på hvordan slikt samarbeid kan ta lokalt hensyn. Er det formålstjenlig for kommunen å ha sentrale innkjøpsavtaler for «bagatellmessige innkjøp», på for eksempel dagligvarer til barnehager, skoler og institusjoner i de ulike kretsene? Ja for den saks skyld alle innkjøp i Bodø som kan gjøres lokalt. Lokale politikere skal ta ansvar for lokalt næringsliv i den utstrekning det er mulig. Det er dette vi er valgt inn i lokal politikken for å gjøre.

Vil Ordfører sørge for at det snarest fremlegges sak om samordnet innkjøp til kommunestyret, og at avtalen vi har med SIIS blir gjennomgått, med sikte på at kommunen sørger for at lokale bedrifter får mulighet til å levere varer til kommunens mange skoler, barnehager og andre institusjoner?

 

Med vennlig hilsen

Grethe Anita Andersen, leder Meløy FrP