LESERINNLEGG: Nedenfra

Samfunnet bygges nedenfra. Heimen, familien er grunncellen i samfunnet, grunncellen i nabolaget, grunncellen i kommunen.


KrF ønsker levende lokalsamfunn. Nord-Norge trenger livskraftige distrikter, tettsteder i utvikling og gode by- og bygdesamfunn. Et sterkt, mangfoldig og konkurransedyktig næringsliv med arbeidsplasser skaper trygghet, livskvalitet og velferd.

Bedriftene må ha rammevilkår som stimulerer til nyetableringer, vekst og utvikling. Næringspolitikken må særlig bidra til å styrke de små og mellomstore bedriftene, som er ryggraden for distriktene og sysselsettingen.

KrF vil føre en næringspolitikk som bidrar til flere arbeidsplasser og innovasjon og nyskaping. Spesielt vil KrF legge til rette for små og mellomstore bedrifter med forutsigbare rammevilkår.

Et velferdssamfunn bygges nedenfra ved å vise tillit og gi ansvar til de nære og naturlige fellesskapene. Vi må gi folk større innflytelse over utformingen av sitt eget lokalmiljø og legge til rette for livskraftige, levende lokalsamfunn over hele landet.

KrF ønsker et lokaldemokratiløft for å sikre at flere beslutninger blir fattet nærmere der folk bor. Vi må gi folk større innflytelse over utformingen av sitt eget lokalmiljø. Det gjør vi blant annet ved å styrke det lokale selvstyret og flytte makt nedover fra staten til lokaldemokratiet.

Vi vil inkludere flere

Kommunen bør gå foran med et godt eksempel og ta inn lærlinger. I skolen, barnehagen, sykehjemmet, hjemmetjenesten, i kommunehuset. Å ta inn lærlinger er en del av kommunens rekrutteringsarbeid. Det er viktig å tenke på også å ta inn unge som sliter, har mye fravær, har funksjonsnedsettelser, ikke bare ta inn de som har de fineste vitnemålene.

Noen trenger lengre tid, blir lærekandidater. Som samfunn må vi sørge for at alle kommer igjennom. At alle får en inkluderende jobb. Kommunen må motarbeide utenforskap.

Noen faller utenfor arbeidslivet. Over 100.000 personer med funksjonsnedsettelser står utenfor arbeidslivet i Norge mot sin vilje.
Gildeskål trenger en arbeidspolitikk for å inkludere flere. KrF arbeider for et mer inkluderende arbeidsliv. Arbeid er det viktigste virkemidlet mot fattigdom og utenforskap. Her må kommunen og det private næringslivet samarbeide.

Landbruk
Nordnorsk landbruk er viktig både for verdiskapningen i seg selv, for å sikre bosetning i hele landsdelen, og for å forvalte kulturlandskapet.
Landbruket er også svært viktig for å opprettholde matvaresikkerheten og å øke selvforsyningen. Vi må øke norsk matvareproduksjon i for å opprettholde selvforsyningsgraden vår. Vi må ta vare på dyrebar matjord, og KrF går derfor inn for et strengt jordvern for å sikre fremtidige generasjoner sjansen til nasjonal matforsyning.
Vi skal ha bønder og levende gårder i hele landet, også i nord.
Vi må føre en landbrukspolitikk som tar høyde for alle de ulike utfordringene bøndene møter. Vi må føre en god politikk for både enkeltmannsbruk, samdrifter, familiebruk og småskaladrift.

For at vi skal ha et levende landbruk også i årene fremover, må vi sørge for at det rekrutteres til landbruksnæringen. Da er det viktigste vi kan gjøre å sørge for at bøndene får en levelig inntekt for arbeidet sitt. KrF mener bondens arbeid må verdsettes, og at de som driver med landbruk skal få en inntekt på linje med andre yrkesgrupper.

Gi gode rammevilkår
Norge er Europas største sjømatnasjon. Nordland er midt i smørøyet. Fiskeri- og havbruksnæringen er Norges nest største eksportnæring. Potensialet for økt verdiskaping er likevel stort. Fiskeri- og havbruksnæringen vil bli en av våre viktigste næringer når vi gjennomfører det grønne skiftet, og inntektene fra petroleumsnæringen etter hvert blir mindre.

Fiskeressursene er vår felles eiendom og må forvaltes bærekraftig og langsiktig til beste for landet og for befolkningen langs kysten vår. De små og mellomstore bedriftene bygger lokalsamfunnene nedenfra og drives ofte av mennesker med et større perspektiv på næringsvirksomhet enn å fylle egen lommebok.

Skal vi nå klimamålene våre må vi sette næringslivet i stand til å utvikle fremtidens løsninger. Da er vi avhengige av risikovillige investorer, ambisiøse bedriftsledere, kloke hoder og fremoverlent politikk. KrF ønsker å sikre stabilitet, forutsigbarhet og dialog med næringslivet.

KrFs nasjonale næringslivspolitikk kan oppsummeres slik, og Gildeskål KrF mener dette er en politikk som gagner den landsdelen vi bor i:

· Sikre stabilitet, forutsigbarhet og dialog med næringslivet, samt arbeide for brede forlik og langsiktighet i næringspolitikken.

· Fjerne formueskatten på arbeidende kapital.

· Avvikle regjeringens tillegg på arbeidsgiveravgiften for inntekter over 750 000 kr, samt vurdere om det er mulig å redusere den ordinære avgiften for å styrke sysselsettingen i små og mellomstore bedrifter.

· Innføre krav om at kommunale innkjøpskontrakter skal deles opp i delkontrakter der det er praktisk mulig og økonomisk ansvarlig.

· KrF mener fortsatt at grunnrenteskatten burde vært lavere.

· For næringer med grunnrenteskatt skal en betydelig del av skatteinntektene ligge igjen i de lokalsamfunn som har avgitt naturressurser.

Mer fornybar energi
KrF mener det haster å få på plass et grønt skifte som også tar naturhensyn. Vi må i større grad gå bort fra fossil og klimaskadelig energi og over til ny, fornybar og ren energi.

Nordland har i tillegg til vannkraft et stort potensial for produksjon av ny fornybar energi fra vindkraft, både på land og offshore.

Gildeskål KrF vil arbeide for å utnytte mer av potensialet som ligger i produksjon av ny fornybar energi og energieffektivisering, å oppgradere og effektivisere vannkraftanlegg. Vi er i utgangspunktet positive til vindkraft, men vi tar ikke initiativ til utbygging av vindkraft. Nå. Gildeskål KrF mener beslutningene skal tas lokalt. KrF jobber for å få ladestasjoner for persontrafikk og for tunge kjøretøy.

Samferdsel
Næringsliv og samferdsel er nært knyttet sammen. KrF i Gildeskål har i årevis arbeidet for er god samferdsel, og å legge til rette for næringslivet i de ulike delene av kommunen.

Vi vil fortsette å arbeide for lakseferge mellom Sør-Arnøy og Bodø. På riksvei 17 og på flere andre veistrekninger i kommunen er det trafikkfarlige punkt eller strekninger. Vi har også strekninger som kan skade biler, trailere eller last. Vi vil fortsette å arbeide for trafikksikkerhet.

Hva vil Gildeskål KrF gjøre?
Vi vil fortsette å arbeide for å gode rammevilkår og vekst i næringslivet i Gildeskål og regionen. Vi fortsetter å samarbeid med KrF-politikere i nabokommunene, Salten-regionen, på fylket, på Stortinget. Vi vil også fortsette å invitere våre fylkes- og stortingspolitikere hit for å vise fram små og store bedrifter.
Målet er å påvirke, slik at vi kan gi næringslivet gode vilkår for inkludering og vekst.

 

Hildur Matberg Auberg
1.kandidat Gildeskål KrF og fylkesstyrestyremedlem Nordland KrF

Debatt
Mediehuset Kulingen AS oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.