LESERINNLEGG: Vi satser på vei og samferdsel i Meløy!

Alle har vi en vei eller veistrekning som vi skulle hatt utbedret. Meløy kommune har ansvar for 121 km kommunal vei, 0,6 km gang- og sykkelvei, 4,5 km fortau og 16 bruer.


Alle har vi en vei eller veistrekning som vi skulle hatt utbedret. Meløy kommune har ansvar for 121 km kommunal vei, 0,6 km gang- og sykkelvei, 4,5 km fortau og 16 bruer. I tillegg forvalter Nordland Fylkeskommune 180 km fylkesvei, 8,4 km gang- og sykkelvei og 7 kaianlegg i Meløy kommune.

Vei er viktig infrastruktur og kommunale og fylkeskommunale veier skaper debatt og engasjement. Bildet som tegnes er at det kommunale veinettet er for dårlig. Dette er Meløy Arbeiderparti helt enig i og har derfor jobbet målrettet med å heve standarden på kommunale- og fylkeskommunale veier i inneværende periode.

I programmet som Meløy Arbeiderparti gikk til valg på i 2019 prioriterte vi å øremerke 5 millioner til årlig oppgradering av kommunale veier i fireårsperioden. Dette løftet har Meløy Arbeiderparti innfridd. I perioden 2015-2019 har vi tilført i overkant av 20 millioner til oppgradering av veinettet i Meløy, i tillegg til større prosjekter som Glomveien og Aspdalen. Dessverre har etterslepet på veivedlikehold over tid bygd seg opp.

Vi bestilte i 2020 en tilstandsanalyse på kommunale veier i Meløy. Safe Control Road AS kartla tilstanden på våre kommunale veier og rapporten slår fast at tilstanden i hovedsak er god, men at mange veier og delstrekninger likevel er for dårlig. Hovedplan vei ble vedtatt i Meløy kommunestyre i 2022. Planen er utarbeidet på bakgrunn av digital gjennomgang av hele vårt veinett for hver femte meter (360 °), noe som gir et viktig grunnlag for prioritering av avsatte midler. Enkelt forklart; hvilke veier bør prioriteres først.

Total kostnad for utbedring av alle kommunale veier var i 2021 på 93,5 millioner kroner. For at det kommunale veinettet skal gis et løft anbefaler rapporten at Meløy kommune investerer ca 5 millioner kr pr. år i 8 år (2022-2029), dette er i tråd med det som allerede er avsatt inneværende periode. Beløpet kommer i tillegg til årlig driftsmidler til veivedlikehold. Helst skulle vi utbedret alle kommunale veier umiddelbart, men vi må prioritere og samtidig være fornøyd med at mange veier allerede er utbedret.

Nordland Fylkeskommune har ansvar for mange km vei som både trenger vedlikehold og oppgradering. De fleste kommuner i Nordland har de samme utfordringer på fylkeskommunale veier som Meløy. Politikken i Meløy har jobbet målrettet på fylkeskommunalt nivå for at Meløy skal være prioritert i viktige veiprosjekter. Prosjektet FV17 Ørnes-Glomfjord har aldri vært nærmere realisering. Denne veistrekningen er prioritert høyt i Regional Transportplan (RTP) og arbeidet med realisering er igangsatt. I tillegg finner vi både sykkelveg Høgset-Dalen, ny fergekai Ørnes, oppgradering av både Glomfjordtunnelen og Fykantunnelen i gjeldende RTP. Posisjonen i Meløy leverer, og posisjonen i Nordland fylke leverer.

Marianne Johansen
5. kandidat Nordland Arbeiderparti

Debatt
Mediehuset Kulingen AS oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.