Melfibu bør restaureres

Skrevet av Hanne Hammernes
25.04.2018 21:00 - OPPDATERT 25.04.2018 15:27

MELØY: Hvis alt går som Stiftelsen av Meløyården vil, kan det gamle Melfibu eller Helgesenhuset i Meløygården overdras til Robert Helgesen som ønsker å restaurere bygget som fritidsbolig.

 

Det framkommer i et brev fra Nordland fylkes kulturminneseksjon som gir en uttalelse i forhold til de planer som tenkes for huset. 

Helgesenhuset (i Matrikkelen oppført som Melfibu) er oppført før 1850 (1800 – 1824) og er derfor meldepliktig til kulturminnemyndighet etter kulturminneloven § 25. Eiendommen er i kommuneplanens arealdel en del av en hensynssone (Sosi-kode H-570 Bevaring kulturmiljø) for Meløygården. 

Helgesenhuset har vært, og er, i relativt dårlig forfatning. Det har vært gjennomført noen tiltak de siste årene, men stiftelsen ser at de ikke greier å ivareta bygningen. 

I oversendelsen beskrives at ny eier har som intensjon å gjennomføre en del tiltak som utvendig vil gjøre at den framstår omtrent som i dag. Innvendig ønskes det også å gjennomføre arbeidene slik at interiøret mest mulig framstår som det opprinnelig gjorde.