Meløy kommune får krass kritikk for en rekke forhold ved driften av Meløys legevakttjeneste. Kommunen har tre legekontor: På Engavågen, i Glomfjord og på Ørnes. Foto: Synne Bakken Ulsnæs

Meløy bryter loven

Knusende rapport fra Statsforvalteren i Nordland konkluderer med at Meløy kommunes drift av legevakttjenesten bryter en rekke paragrafer.


Rapporten kommer etter tilsyn utført i juni og peker på en rekke problematiske forhold ved legevakttjenesten. Det slås fast at situasjonen medfører fare for mangel på nødvendig helsehjelp for Meløys innbyggere.

Manglende rutiner
Blant en rekke punkter i rapporten pekes det blant annet på manglende rutiner for opplæring av nytilsatte leger, manglende systemer for prioritering av pasienter som har behov for legehjelp, manglende rutiner og systemer for rapportering mellom legevaktsentral og legevakt, tilfeller hvor pasienter har kontaktet AMK fordi de ikke kommer igjennom på telefon til sentralen og manglende rutiner for avviksrapportering blant ansatte.
Hensikten med tilsynet var å undersøke om Meløy kommune har kontroll på at innbyggerne i kommunen får nødvendige legevaktstjenester. 

En rekke lovbrudd
Tilsynsrapporten konkluderer med at Meløy kommune bryter følgende paragrafer: Helse – og omsorgstjenesteloven §§ 4-1 og 3-1 tredje ledd, helsetilsynsloven § 5 og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten §§ 6-9.
Frem til 15.juni i år er det totalt meldt inn 10 avvik ved legekontorene i Meløy og alle avvikene er innrapportert med feil alvorlighetsgrad. Intervjuer gjort i forbindelse med rapporten oppgir at det internt er uenigheter om hva et avvik er og hvordan avvikssystemet skal benyttes. Kommunen får kritikk for å ikke gjennomføre analyser som avdekker sårbarheter i systemet og at de ikke innhenter kvalitets- og driftsdata fra legevaktstjenesten. 

Kommunedirektør Arne Johansen. Foto: Synne Bakken Ulsnæs

Dette sier Meløy kommune:
- Meløy kommune tar tilsynsrapporten fra Statsforvalteren på alvor. Rapporten er på systemnivå og konkluderer tydelig på forbedringspunkter innenfor sentrale området som kommunen etter loven skal levere på. Vår jobb blir nå å gjennomgå de forholdene som er påpekt ved legevakttjenesten, og gjennomføre nødvendige tiltak, skriver kommunedirektør i Meløy Arne Johansen til Kulingen. 

- Deler av det som rapporten peker på vil bli tatt tak i umiddelbart. Dette gjelder for eksempel gjennomgang av avtale om legevaktsentral, elektronisk meldingsutveksling samt tilgang til nødvendig akuttmedisinsk utstyr for legevaktslege.  Nødvendig kompetansetiltak vil også bli gjennomført. En del av avvikene fra Statsforvalteren handler om at kommune ikke har hatt på plass et overordnet system for å sikre kvalitet i tjenesten.  Dette må vi bare erkjenne ikke har vært godt nok. Vår jobb blir nå å levere på det Statsforvalteren ber om. I første omgang dreier det seg om at vi skal levere en plan for forbedringsarbeidet og samtidig sette frister for å sikre fremdrift. Videre må vi leverer en overordnet og oppdatert ROS analyse og en plan for videre gjennomføring av ROS-analyser i tjenesten. Endelig skal vi gjennomføre internrevisjon innen desember 2023 og mars 2024 for å sikre at tiltakene har hatt ønsket effekt.

- Denne type tilsyn fra Statsforvalteren er positivt selv om det denne gangen ble avdekket en del mangler. Dette setter oss i stand til å korrigere og forbedre tjenestene til beste for Meløy kommune sine innbyggere, avslutter han. 

 

Skribenten bak denne artikkelen, Malin B. Ulsnæs, er fra 1. august i år journalist i Kulingen. Hun kommer fra stilling som innholdsprodusent i Ny Næring, som er profileringsblad for næringslivet. Redaksjonen i Kulingen er frittstående og uavhengig, og har ikke bindinger til innholdsproduksjonen i Ny Næring.

Debatt
Mediehuset Kulingen AS oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.