De som administrerte

Skrevet av Edmund Ulsnæs
05.01.2019 15:27 - OPPDATERT 15.01.2019 11:51

Meløy’s seksårige omstillingsprogram er gjennomført. Ny Næring presenterer dem som administrerte og fordelte omstillingsmidlene. Og som fortsatt skal håndtere kommunens tilrettelegging for næringslivet.

- Jeg er imponert over hvor mange dører som er blitt åpnet. Og hvor godt næringslivet har tatt tak i de mulighetene som er kommet, oppsummerer Stine Estensen.
Ny Næring avslutter med denne utgaven vår systematiske dekning av omstillingsprogrammet, og presenterer her staben som har stått for administrasjonen av prosesser, prosjekter og tildelinger. I disse dager er daglig leder Stine og de andre ansatte i Meløy Utvikling fullt opptatt med rapportering. Innovasjon Norge gjennomfører nemlig en omfattende evaluering av Meløy’s seks år med omstilling, og benytter selskapet Oxford Research til faktainnsamling og analyse. I alt er det i samarbeid med næringslivet skapt noe over 310 helt nye arbeidsplasser etter at kommunen i 2011-12 mistet omlag 650 som en følge av REC’s nedleggelser.

Et høyt tall
- Jeg synes det er grunn til å være fornøyd med det vi har fått til, konkluderer Stine.
- Omlag 230 prosjekter og tiltak har fått støtte gjennom programmet, og dette er et høyt tall. Og det er flere prosjekter som i statistikken teller som én tildeling, men som i praksis omfatter mange bedrifter – eksempler er SMB Utvikling, tiltak for varehandelen, kompetanse i reiseliv og hovedprosjektet for Svartisen.
I administrasjonen av tildelingene har MU-staben hatt 3-5 ansatte gjennom omstillingsårene - på det meste 4,5 årsverk, og siden oktober 2016 er tallet 3,0 årsverk, fordelt på fire stillinger.
- Vi presses hele tiden på å ha lavest mulig administrasjonskostnad. Den skulle utgjøre mindre enn 25 prosent av omstillingsmidlene, og dét har vi klart.

 

Jeg er imponert over hvor mange dører som er blitt åpnet. Og hvor godt næringslivet har tatt tak i de mulighetene som er kommet.
Stine Estensen 

 

Etter statlig mal
Det var Kommunal- og moderniseringsdepartementet som gav Meløy status som omstillingskommune fra sommeren 2012, og selve omstillingsprogrammet gjennomføres etter mal og verktøyer utviklet av Innovasjon Norge.
- Og vi har benyttet alle ‘verktøyene’, for eksempel satsingen på en mer næringsvennlig kommune, stimulering av små og mellomstore bedrifter, tiltak for varehandelen og en årlig programstatus der vi evaluerer med hjelp fra ekstern konsulent, opplyser Stine Estensen.
Av de totalt 100 millioner kronene i programmet er 75 kommet fra departementet via Nordland Fylkeskommune, og 68,7 millioner av dette er fordelt til prosjekter. Mens 25 millioner kroner er kommet fra Meløy kommune – 17,2 millioner av dette er fordelt til prosjekter. Altså 85,9 millioner fordelt, og det overskytende opp til 100 er i hovedsak administrasjonskostnadene.

Fin overgang
Det er kommunestyret i Meløy som eier omstillingsprogrammet og underveis har vedtatt strategiplanen – den opprinnelige er senere rullert to ganger. Så har det politisk valgte omstillingsstyret vedtatt den årlige handlingsplanen, og hatt hyppige møter med tildeling – 10-12 hvert år gjennom de seks årene. Omstillingsstyret har hatt de samme fem medlemmene hele veien, med unntak av lederen – Sigurd Stormo (Ap) overtok for Per Swensen (H) etter kommunevalget i 2015.
- Nå videreføres Meløy Utvikling med 2-3 årsverk i et kommunalt foretak, og det blir en veldig fin overlapping der det i år er laget en strategisk næringsplan for Meløy som vi skal jobbe etter, mener Stine.


Bildet av Meløy’s omstillingsstyre med observatører er tatt i januar 2017: de fem medlemmene til venstre i bildet er (f.v.) Liv Toril Pettersen, Per Frøskeland (vara for Kristine Haukalid), Tor-Arne Gransjøen, Rolf Birger Nilsen og Sigurd Stormo. Observatørene til høyre i bildet er (f.v.) daværende Meløy-rådmann Hege Sørlie, Øyvind Visnes (Nordland Fylkeskommune), Connie S. Olsen (Meløy kommune), Stine Estensen (møter som daglig leder i Meløy Utvikling KF) og Trond Dekko Andersen (Innovasjon Norge). Ann-Karin D. Lillehaug (NAV Meløy) var ikke tilstede da bildet ble tatt.