Reiste bust for tilskuddsmidlene

Skrevet av Anne Mette Meidelsen
05.05.2017 15:00 - OPPDATERT 05.05.2017 17:00

Da rådmannen foreslo kutt i tilskuddsmidlene på kulturbudsjettet, ble det uro. - Hårreisende, mente korpsfolket!

Når hver stein må snus i det økonomiske puslespillet til rådmann Sørlie, slipper heller ikke kulturbudsjettet unna. I sitt saksframlegg til kommunestyre sist uke foreslo Hege Sørlie å trekke tilbake 490. 000 tilskuddskroner. At tilskuddet til korpsene skulle rokkes ved, satte sinnene i kok hos korpslederene, som gikk sammen om et offentlig opprop mot forslaget, få uker før de skal ut og masjere i gatene.

«Versting i klassen»

Nå berget korpsene likevel sine tilskudd, men i alt 280 000 kroner ble skåret ned etter driftsutvalget for oppvekst, helse og omsorgs fellesforslag. Det som mister kommunal støtte er gratis hall-leie og  investeringsmidler til idrettsutstyr og strøm til lysløyper.  Det var Senterpartiet, og litt uventet FrP som stemte imot forslaget etter at flere representantene hadde sagt sin mening. Monica Sandaa (Sp) pekte på at Meløy allerede er «en versting i klassen» når det gjelder å bruke penger på kultur, og viste til at vi ligger lavest av alle Saltenkommunene når det gjelder brukte midler til kultur.
- Meløy ligger faktisk under gjennomsnittet i hele Nordland, og bruke hele 1000 kulturkroner mindre pr innbygger enn andre sammenlignbare kostrakommmuner, sa Sandaa og nektet å gi sin tilslutning til forslaget.

Før vedtaket ble gjort, tok Framtia tok en prat med lederne i korpsene i Meløy og spurte:

 • Hva betyr den kommunale tilskuddsordningen for din virksomhet?
 • Hva vil kutt i tilskuddene bety konkret for dere
 • Hvilke signaler gir Meløy kommune ved rådmannen ved å foreslåslike kutt?
  Britha Solbakken, leder i Neverdal skolekorps (31 medlemmer)
 • korps-brithaDet kommunale tilskuddet på 18-20.000 kroner er en av de få inntektskildene korpset har, om vi ser bort fra inntekter fra dugnad. Fordi det er få andre tilskuddsordninger, betyr disse pengene en god del for oss. Vi har i alle år betalt inn betydelige beløp til Meløy kommune for å lønne dirigent og aspirantopplæring, og dermed bidratt motsatt vei.Vi blir ikke blant dem som rammes hardest, siden vi primært har medlemmer under 18 år. Den foreslåtte grunntilskuddet er likevel ikke fastsatt, og en reduksjon i inntektene betyr at vi må intensivere dugnadsinnsatsen.Disse tilskuddene er smuler i den store sammenhengen, men viktige penger for lag og foreninger, også symbolsk sett. Gjennom dem føler vi at vi blir sett og verdsatt, at kommunen bidrar litt til verdiene vi skaper og det positive og forebyggende arbeidet korpset gjør for barn og unge.
 

 

Ida Wallmann Skogli, leder i Reipå hornmusikk (31 medlemmer)
 • korps-idaFor et korps er alle kroner viktige! Utgifter til instrumenter og uniformer er betydelig, og især for et korps med mange voksne medlemmer er det lite å hente av andre tilskuddsordninger.
Jeg tror ikke et etablert korps som vårt vil gå nedenom og hjem på grunn av kutt i tilskuddene, men det vil ganske sikkert bety større dugnadsinnsats.

Kulturen er med på å holde positiviteten oppe i en kommune som vår, og det er trasig når det kuttes slik. Ja, det er ei skremmende utvikling for kulturlivet i Meløy.

Anita Kolberg, leder i Glomfjord skolekorps ( 15 medlemmer)

korps-anita 
 • Tilskuddene betyr enormt mye for oss, for vi er et lite korps som sliter økonomisk og må snu på hver Vi forsøker å holde kontingenten nede, for vi ønsker å gi alle som ønsker å spille i korps muligheten. Det er fremdeles barnefamilier som sliter etter REC-kollapsen i vår bygd. Vi ser også at korps og dugnadsarbeid knyttet til driften er en viktig arena for integrering av flyktningfamiliene våre.Om tilskuddet reduseres, må vi kutte ned på enda mer av de sosiale aktivitetene i korpset, som korpsturer, seminarer, støtte til sommermusikkskole etc. Innkjøp av instrumenter og forbruksmateriell er allerede skåret ned til et minimum, og med få foreldre i dugnadsgruppa, er det begrenset hva vi klarer å hente inn av dugnadskroner. I verste fall kan dette bety at vi ikke kan drive korpset videre.

  Her tenker rådmannen kun tall - og ikke mennesker. Kulturlivet i en kommune er kjempeviktig, og ofte det som gjør det levelig når andre ting rakner. Gjennom korps får mange barn og unge en mulighet til å finne sin egen identitet og sitt interesseområde.
 

Solveig Pedersen, leder i Halsa hornmusikk (20 medlemmer)
 • korps-solveigTilskuddet vi får varierer i forhold til hvor mange unge vi klarer å rekruttere, og er kjempeviktige for oss. Vi er et generasjonskorps med relativt store prosjekter som i utgangs punktet er en risiko, og er helt avhengig av tilskudd som dette og inntekter fra sponsorer og dugnader.Selv om viljen til å få det til er stor, er det begrenset hva vi vil klare dersom det kommunale tilskuddet fjernes. Med hovedvekt av voksne medlemmer, betyr det mye, og vil endre vår måte å drive korpset på.

  Meløy profilerer seg utad som en kommune med et rikt og variert kulturliv, men skyter seg selv i foten ved å komme med forslag som dette Korpsene gir et tilbud til ALLE – her eksisterer ikke reservebenk, og nettopp derfor er en slik kulturaktivitet så viktig!
Ellinor Skaret, leder i Meløy hornmusikk (15 medlemmer)

korps-ellinor 

 Dette er kjærkomne midler for oss som er med på å holde dugnadsaktiviteten på et akseptabelt nivå.

Som de andre korpsene, sliter vi med rekrutteringen av nye spillere. Dersom vi må øke dugnadsinnsatsen, er vi redd det kan bli vanskelig å få tak i nye folk.

Summene vi får er beskjedne, men for oss som er så små betyr de mye. Mange av korpsene i Meløy er gamle og ærverdige, og bør få leve! Og hvor mye betyr 60.000 kommunale kroner i den store sammenhengen?

 Kristian Haukalid, Glomfjord  hornmusikkforening

korps-kristian Dette er sammen med støtten fra Norges Musikkorpsforbund den sikreste støtten vi får og er med på å skape et trygt grunnlag for oss. Andre inntekter, som sponsorstøtte og billettinntekter, er langt mer variabel.

Om tilskuddet fjernes, må noe annet endres for å komme i balanse. Dugnad for eksempel, og vi er redd for at krav til mer dugnad kan føre til at folk slutter, det kan rett og slett bli for mye jobb for å kunne finansiere en hobby. Folk går lei hvis det blir for mye.

Få andre kommuner kan skilte med et så rikt korpsmiljø som Meløy, størrelsen vår tatt i betraktning. Korpsene har fostret mange dyktige musikere og har hatt en positiv betydning for oppvekstmiljøet til mange barn og unge. Det er synd om denne preventive effekten ignoreres til fordel for å spare småpenger!

 Hege S. Larsen, Enga skolekorps (46 medlemmer)

korps-hege 
 • Forutsigbare inntekter er viktig for et korps, også vårt. Om den tas bort, fjernes også den økonomiske sikkerheten, for andre inntekter er variable.
Jeg er opptatt av signaleffekten dersom kommunen slutter å støtte korpsene. Å vite at man betyr noe i lokalmiljøet er viktig, også for det enkelte medlemmet. Dersom dugnadsinnsatsen rundt om må økes for å komme i balanse, kan det bli vanskelig å rekruttere flere.

Det gjør noe med motivasjonen til de voksne medlemmene våre dersom tilskuddet forsvinner. De bruker mye tid og energi, også på aspirantopplæring, og er viktige for korpset vårt. Så signaleffekten av forslaget mener jeg er det viktigste.

 

Les mer om:

Arkiv