Rådhusparken på Ørnes. Foto: arkiv

«Sammen for Meløy – helst uten Ørnes?»

I siste kommunestyremøte hadde representanten Ingebjørg Sandaa Bjørklund (Sp) fra Glomfjord en interpellasjon om bruken av kulturhuset.

I interpellasjonen sier hun blant annet:

"de siste 10 årene har det bare blitt mindre og mindre aktivitet i bygget. Flere og flere av arrangementene som tidligere har vært i kulturhuset, er flyttet til andre lokaliteter, og da bare på Ørnes, som f.eks. Ørneshallen, Rådhusparken og Kulturfabrikken."

"Slik det er blitt nå, synes jeg at noen meløyfjæringer blir oversett, og at dette er et klart tegn på at kulturkontoret glemmer at det også bor folk utenom Ørnes".

"Dersom Meløy kommune foretrekker å leie lokaler fremfor å benytte egne, hvorfor blir da ikke Reipå bygdahus, Idun eller samfunnshuset på Halsa brukt til dette, ..."

Det er mulig at hovedbudskapet i interpellasjonen er bruken, eller mangelen på bruk, av Meløy (Glomfjord) kulturhus. Men like mye er budskapet at Ørnes er årsaken til den reduserte aktiviteten.

Denne utviklingen skal ha pågått over 10 år. Det er da underlig at Kulturfabrikken og Rådhusparken får skylden for dette:

- Arbeidet med Rådhusparken startet med innkjøp av de første benkene i 2017. Scenen sto ferdig i september 2020, strøm ble innlagt i november samme år. Det betyr at Rådhusparken som arena for arrangementer har vært tilgjengelig i omtrent ett år. I fjor ble det arrangert UKM i parken, det er eneste kommunale arrangement så langt i parken. Er det dette arrangementet som har ødelagt for kulturhuset?

Men ja, det har vært flere arrangement i Rådhusparken, men ikke i regi av Meløy kommune eller kulturkontoret. Ørnes grendelag (ØG) og Trivselspatruljen (TP) har blant annet arrangert familiedager og fester, dugnadsarrangementer, Ørnesdagan i samarbeid med Foppall og nå sist, julegrantenning.

For øvrig er Rådhusparken kommunal eiendom, og alle innkjøp og investeringer betalt av ØG og TP, er gitt som gave til Meløy kommune. Rådhusparken er like mye kommunal eiendom som kulturhuset, og Meløy kommune har ingen leiekostnader knyttet til bruk av park og scene.

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
- Den gamle gymnastikksalen i Spildervika var kommunal eiendom frem til Spildra skole sto ferdig i mars 2019. Siden Kulturfabrikken overtok bygget 1. mai 2019, har pandemien i stor grad begrenset mulighetene for å skape aktivitet. Vi har derfor hatt fokus på renovering av bygget. Men Kulturfabrikken Meløy og andre lag og foreninger har likevel klart å gjennomføre ulike arrangementer; Revyforstilling, Kveli Rånes Bremseth show (2019 og 2021), fester og pub, digital revyfestival/Nord-Norsk revyfestival, Revy-Norge rundt, kulturkafe, dansekurs, sykurs og konserter, korøvelser og dans. Ungdomskonserten har de to siste årene vært arrangert her – etter deres eget ønske.

Meløy kommune v/kulturkontoret har hatt Operapub i Kulturfabrikken i september 2020, den kulturelle spaserstokken med konsert i juni 2021 og Susanne Lundeng i november 2021.

Kan det være disse tre konsertene som har ødelagt for kulturhuset de siste 10 årene?

Ørneshallen, Kulturfabrikken, idrettsanlegget i Mosvolddalen, skianlegget i Spilderdalen og Rådhusparken er alle resultater av engasjerte personers initiativ og utallige timer dugnad. Vi har ingen rike onkler som har skjemt oss bort, vi har gjort jobbene selv.

Det er ikke første gang at frivillighet og dugnadsarbeid på Ørnes blir torn i øyet for andre deler av kommunen. Etableringen av Ørneshallen, som sto ferdig i 1998, førte til mye motstand og negativitet fra andre kretser som mente vi ikke hadde behov for denne hallen siden det var en idrettshall i Glomfjord. Og nå er det altså på  ́an igjen med negativitet og motstand, både for Ørneshallen og de andre arenaene som er etablert med utgangspunkt i dugnad og frivillighet.

Vi er stolte av alt vi får til og skaper på egen hånd. Vi har en flott hall som snart er 25 år, med brukere som har et eierforhold til hallen og tar vare på den. Den brukes og utvikles, nå sist med squash, i tillegg til skytebane, styrketrening, klatrevegg mm.

Vi er stolte av idrettsanleggene og alle de flotte folkene som på frivillig basis sørger for gode fotballfasiliteter, som kjører opp skiløyper, legger til rette for sommer og vinteraktiviteter og tar vare på utstyr og anlegg.

Vi er stolte av Rådhusparken. Etter mange innspill fra innbyggere som savnet en møteplass og lekeplass, har vi gjennom dugnad og søknader, samlet inn mer enn 950 000 kroner som har gitt oss muligheten til å skape en slik møteplass – kanskje det største og mest vellykkede bolystprosjektet som er gjennomført på Ørnes. På dugnad.

Vi er stolte over Kulturfabrikken med alt det den inneholder. Vi har e-sport, utstyr for digital tegning, lyd- og lysutstyr, filmlerret og prosjektor, og vi har planer for å videreutvikle både bygning og innhold.

Og vi skal fortsette å være stolte og vi skal fortsette å skape tilbud og aktivitet på Ørnes, og heve oss over misunnelse og smålige innspill fra politikere og andre.

Interpellasjonen høstet mange lovord og heiarop fra stort sett hele Glomfjordbenken i tillegg til leder av Meløy Sp og Frps representant. Ut fra innleggene knyttet til interpellasjonen kan vi tolke det dithen at minst en tredjedel av kommunestyrerepresentanter er enige i at alt for mange arrangementer legges til Ørnes og at Ørnes er skyld i mindre aktivitet i kulturhuset? 

Og det sies jo i klartekst i interpellasjonen at dersom ikke alle arrangementer legges til kulturhuset i Glomfjord, skal de legges til alle andre steder enn Ørnes.

Det er overraskende at ingen av de øvrige politikerne, med unntak av representanten Solhaug fra Venstre, tar ordet og påpeker urimeligheten i at Ørnes blir dratt frem som syndebukk og årsak til nedgangen i aktivitetsnivået i kulturhuset. Men på den annen side er det bare en gjentakelse fra tidligere. Også i 2020 ble frivillig arbeid på Ørnes tema i kommunestyret som følge av enkelte politikeres behov for å sette spørsmålstegn ved det frivillige arbeidet i kommunesentret.  Dette medførte at Rådhusparken ble en egen sak (95/20), hvor Ørnes grendelag måtte dokumentere at det faktisk er vi som har skaffet til veie midlene som er benyttet til innkjøp og investeringer i Rådhusparken. Heller ikke her så noen politikere, med unntak av leder i planutvalget som presenterte saken, det som nevneverdig å anerkjenne arbeidet som er utført og de positive ringvirkningene dette har og har hatt for trivsel på Ørnes.

Når administrasjon og politikere fremmer forslag eller vedtar upopulære tiltak som berører andre deler av kommunen, blir "Ørnes" og innbyggere på Ørnes ansvarliggjort for dette, både personlig og gjennom negative, spydige og hånlige uttalelser i sosiale media. Mange har gitt tilbakemelding om at det både er utrivelig og belastende stadig å bli konfrontert med, og ansvarlig gjort for, beslutninger som vi som innbyggere ikke har ansvar for.

I 2020 vedtok kommunestyret prosjektet Kystbyen Ørnes - Sammen for Meløy (sak 39/20). Saken omhandlet å styrke Ørnes som kommunesenter og attraktivt sted for hele Meløys befolkning.  I tillegg var målet å styrke alle bygdene i Meløy og samspillet mellom dem.

Holdninger som synliggjøres i denne saken viser at verken Kystbyen Ørnes eller Sammen for Meløy er forankret hos politikerne, og positiv utvikling av kommunen vil ha trange kår så lenge politikere benytter kommunestyrets talerstol til å forsterke splittelsen mellom bygdene i Meløy.

Kanskje vil "Sammen for Meløy – uten Ørnes" være mer samlende?

Dersom interpellasjonen hadde vært formulert med spørsmål om hvordan få mer aktivitet tilbake i kulturhuset, hadde alle kunnet samle seg bak spørsmålet og jobbet sammen for å oppnå dette. Men i stedet var det viktig å få frem at Ørnes har skylden! Det gir lite gode forutsetninger for samarbeid og en samlet kommune.

2022 er Frivillighetens år. Det er godt å se at det settes pris på det frivillige arbeidet som utføres på Ørnes!

Line Voll Bang
Leder, Ørnes Grendelag
Nestleder, Kulturfabrikken Meløy SA

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
 

Debatt
Kulingen oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.