Janina Nilsen. Foto: privat
Debattinnlegg

Skremmende utvikling

Om det blir med faglige og flotte ord på et stykke papir eller om kommunen faktisk kommer til å handle etter boligplan i tråd med CRPD gjenstår å se.


Når mennesker med nedsatt funksjonsevne opplever at det som for dem er et trygt hjem, foreslås nedlagt etter 30 år, og som konsekvens av dette må tvangsflyttes til en institusjon i en bestemt boform for å kunne motta tjenester- da har utviklingen i kommunen vår gått i tydelig feil retning og kan ikke sies å være i tråd med verken nasjonale føringer, lovverket eller menneskerettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

Med all faglig kunnskap man i dag innehar både i forhold til viktigheten av å legge til rette for reell brukermedvirkning, følge lovverket og menneskerettighetene. Allikevel velger å fremme slike forslag i år 2023, må man kunne si at dette minner mest om et gufs fra fortiden.

Påstanden om at samlokalisering av botilbud til personer med nedsatt funksjonsevne/utviklingshemming er bedre for fagmiljøet, gir bedre tjenester og er mer økonomisk tilbakevises i en rapport fra NTNU utarbeidet av forsker og dr.polit. i sosiologi Jan Tøssebro. Det kommer frem at store bofelleskap og samlokaliseringer kommer dårligere ut. 

Husbanken har i sine føringer for bolig til personer med utviklingshemming også forholdt seg til denne rapporten av Jan Tøssebro. Nasjonale føringer er tydelige på at personer med nedsatt funksjonsevne skal ikke må bo i institusjon eller institusjonslignende boliger, men i ordinære bomiljø.

Meløy kommune har nå lagt frem kunnskapsgrunnlaget for boligplan som danner grunnlaget for å utarbeide mål, strategier og tiltak i boligplanen. Den skal hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet med bolig, herunder personer med nedsatt funksjonsevne/utviklingshemming.

I planen står det at kunnskapsgrunnlaget tar først for seg forankring og organisering av arbeidet med boligplan, samt nasjonale føringer på det boligpolitiske feltet. I de nasjonale føringer som kommunen selv viser til er at personer med nedsatt funksjonsevne skal på lik linje med andre kunne velge hvor og hvordan de bor (alle trenger et trygt hjem- nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken (2021-2024). Planen viser også til en undersøkelse av Tøssebro og Wennberg 2021, hvor familienes ønsker tyder på at langt flere personer med utviklingshemming kunne eid egen bolig. Altså et viktig mål i boligsosial plan om muligheten fra leie til eie. Det nevnes også i denne planen at leie skal være et trygt alternativ for vanskeligstilte på boligmarkedet. 

Om det blir med faglige og flotte ord på et stykke papir eller om kommunen faktisk kommer til å handle etter boligplan i tråd med CRPD gjenstår å se. Man kan vel ikke akkurat si at forslag om nedleggelse av hjemmet til personer med nedsatt funksjonsevne, og en mulig tvangsflytting i institusjon gir en god magefølelse på utviklingen i Meløy kommune. Heller tvert imot. 

Janina Nilsen (Hjelpepleier) og Gøril Arntsen (Helsefagarbeider)

Debatt
Mediehuset Kulingen AS oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.