Grethe Andersen i Meløy FrP stiller spørsmål om Meløy kommunes medlemskap i ulike interkommunale selskap.

Spørsmål om medlemskapet i Salten IKS

Skrevet av Grethe Andersen
04.06.2021 09:00 - OPPDATERT 05.06.2021 10:02

INTERPELLASJON:  Hva brukes innbyggernes penger til?

Det er de private bedriftene som bidrar med skatteinngang til stat og kommuner for å finansiere vår velferdsstat. 

Offentlig innkjøp:

Meløy FrP mener at Meløy kommune gjennom samarbeidet med Salten IKS er med på å legge ned distriktsarbeidsplasser/private bedrifter. 

Grunnen til dette er at man ofte har innkjøpsavtaler med bedrifter i sentrale strøk, i vårt tilfelle Bodø. Bodø kommune er også største eier, noe som også fører til at skatteinntektene tilfaller dem. Distriktene taper arbeidsplasser og skatteinngang til kommunene.

IKS samarbeid om avfall:

Salten IKS ble i sin tid etablert for at man skulle ha felles deponi for husholdningsavfall. Formålsparagrafen er at det skal være et null resultats prosjekt. 

Salten IKS omsetter for 125 mill og underselskaper A/S for 324 mill. Til sammen 449 mill. De har 260 ansatte hvor ca 210 skatter til Bodø kommune.

Pr i dag går alt overskudd til å finansiere mor og datterselskaper og de 9 medlemskommunene får ikke betalt utbytte. Man har etablert et monopol på husholdningsavfall, som gjennom sitt AS konkurrerer i privat sektor.  Man har over år har skaffet seg finansielle muskler for å utkonkurrere private bedrifter ved å bruke overskuddet for å etablere underselskaper.

[annonse]
Konklusjon:

I 2008 ble Meløy medlem. 22. april i år behandlet formannskapet en sak om «Innspill til bruk av IRIS-fondet 2021». 

-Det vises til følgende retningslinjer for Iris-fondet som ble vedtatt av representantskapet i Iris Salten i 2018:

 «Overføring til Iris-fondet I henhold til Iris Salten IKS sin eierskapsstrategi skal de kommersielle selskapene betale 40% i utbytte dersom ikke spesiell situasjon tilsier noe annet. 

Hvordan dette skal disponeres bestemmes av representantskapet gjennom eget vedtak. Representantskapet kan velge å overføre til Iris-fondet, eller bestemme at midlene skal fordeles mellom eierne til selskapet. 

Midler fra Iris-fondet skal gå til tiltak av svært viktig karakter for våre eiere og regionen Salten. Utbytte ut over det skal tilfalle kommunene. 

For å sikre at midlene i Iris fondet blir brukt i henhold til retningslinjene vil prosessen frem mot innstilling til vedtak styres av Styret i Salten Regionråd og rådmannsgruppa.»

I 2017 ble det gitt midler til disse prosjektene: 
-Trainee Salten 1,2 mill, 
- Visit Bodø 1,2 mill, 
- Digitalisering byggesaks behandlinger 1 mill, 
- Newton Salten (reisestøtte) 680 000 
- Bodø kommune (mind 2) 350 000 
- Saltentinget 200 000
- Filmfest Salten 200 000 
- Start opp Salten (grunderhjelp) 100 000

 

Vil ordfører sørge for at kommunestyret får en sak hvor det fremgår hvor mye Meløy kommune har mottatt fra Salten IKS siden vi ble medlemmer og hvilke prosjekter i Meløy som har fått midler fra IRIS fondet?

 

Grethe Andersen

Meløy FrP