Foto: Marianne Skogsholm

SV vil spille på lag med naturen!

Fredag 5. juni markerer vi verdens miljødag. Temaet i år er naturens mangfold. I 2019 kom FNs naturpanel med en rapport som viser at naturen i verden er truet.

Mer enn én million arter står i fare for å dø ut innen 10 år. Utryddingen av arter skjer 1000 ganger raskare enn det som er naturlig. Også her i landet har flere tusen arter havnet på rødlista, som betyr at det er risiko at for at de kan utryddes fra Norge.

Mange naturtyper er i fare, og med det leveområdene til planter og dyr. Bare i løpet av de siste ti årene har vi mistet villmarkspreget natur tilsvarande 30 fotballbaner  – hver dag. Balansen i naturen ødelegges. 

Naturen gir oss mat og klær, luft og vann, byggematerialer, energi og medisiner. Ett eksempel er biologen Jean Francois Borel som i 1969 fant en liten sopp på Hardangervidda, som i dag er base for viktige medisiner. Biene og blomstene kjenner vi óg til: ifølge FN’s naturpanel risikerer vi å miste tre fjerdedeler av matvarene våre dersom vi ikke tar vare på pollinerende insekter. Tap av naturmangfold truer hele livsgrunnlaget vårt.

Naturen er også et viktig verktøy i klimakampen. Naturen på land og i havet tar opp og lagrer karbon. Intakt natur fungerer også som flomvern, fordi den tar opp mye av flomvannet. Men naturen er ikke bare nyttig. Naturen har en egenverdi, i et fantastisk samspill der hver minste art er en viktig del av helheten. Og ikke minst er naturen kilde til opplevelser og rekreasjon for oss mennesker.

Årsakene til tap av naturområder og artsmangfold er mange, og det skjer litt etter litt, og bit for bit. Måten vi bruker arealene på er den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge, i tillegg til overbeksatning av arter, klimaendringer, forurensing og spredning av fremmede arter. 

Hver eneste dag taper naturen for økonomiske interesser. Veibygging, hyttebygging, kraftutbygging, næringsområder og boligbygging, moderne jordbruk, skogbruk og havbruk. Vi mennesker forbruker areal i et urovekkande tempo.

SV vil ta vare på naturen, både gjennom vern, fornuftig bruk og restaurering av ødelagt natur. Vi vil styrke det internasjonale samarbeidet for naturmangfold. Vi vil utvide verneområder, og styrke naturmangfoldloven. Vi vil stanse arealødeleggende motorveiprosjekter, si nei til hyttebygging i urørt natur, og vi vil la hensynet til naturmangfoldet veie tungt ved kraftutbygging.

Alle inngrep skjer i en kommune. Vi vil derfor at kommunene skal utarbeide arealregnskap som viser hvilke naturområder som absolutt ikke kan bygges ned, inkludert nærnatur og 100-meterskoger, som er så viktige for oss mennesker. Skal kommunene klare dette, må de ha ansatte med kompetanse. Derfor vil SV øremerke midler til dette.

Vi mennesker er avhengige av naturen. Derfor må vi ta vare på den, ikke ødelegge den. 5. juni markerer vi naturmangfoldet, og lover å gjøre vårt for å stanse bit-for-bit-nedbyggingen av norsk natur.

For Meløy SV
Kristian Haukalid og Marianne Hegge Skogsholm 

 

Debatt
Kulingen oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.